Nova Raó Social

Nova Raó Social

Nova Raó Social

 
Indicar a clients, proveedors y colaboradors que desde el mes de novembre la nostra empresa cambia la seva denominació social, pasant a nombrarse: “Electrogrup Generadors i Grues Miralles, SL” (abans Grues T.Miralles, S.L), denominació que figurará en tots els documents que rigen les nostres relacions comercials.

Le informem que aquest cambi de denominació no té implicacions fiscals de cap tipus, doncs es manté el mateix NIF B-12223103 a tots els efectes oportuns. Roguem actualitzen en el seus fitxers de dades amb la nova denominació social.