Manteniment i revisións de grups electrògens

Manteniment i revisións de grups electrògens

Manteniment i revisións de grups electrògens

Per garantir el bon funcionament dels grups electrògens i prolongar la seva vida útil és necessari realitzar un manteniment adequat i específic per a cada un dels sistemes que componen els equips: motor mecànic, alternador, xassís, dipòsit de combustible, bateria i panell de control.

Aquest manteniment ha de ser periòdic i requereix entrenament, així com eines i coneixements específics, raó per la qual ha de ser realitzat per personal qualificat que, a més, conegui i respecti les normes de seguretat.

De la mateixa manera, el tipus de motor de cada grup electrogen -marca, model, funció, potència i si és a gasolina o dièsel- i les condicions ambientals de l’entorn també determinen les necessitats i protocols específics de manteniment.

Tipus de revisions

Per a tots els grups electrògens -llevat per als d’emergència, que requereixen un manteniment especialment podem distingir 3 tipus de revisions: manteniment predictiu, preventiu i correctiu.

Manteniment predictiu

Aquest és un tipus de control bàsic, molt senzill de fer, del que s’encarrega el propi usuari del grup electrogen o bé tècnics especialitzats: consisteix en, periòdicament i durant alguns minuts, posar en marxa l’equip seguint les instruccions establertes pel fabricant i revisar l’estat i funcionament general de l’equip.

Manteniment preventiu

Aquestes revisions periòdiques han de dur-les a terme tècnics degudament entrenats, i els manteniments extraordinaris els realitza exclusivament personal qualificat de la Xarxa d’Assistència Tècnica de Electrogrup. En aquest manteniment es revisen els punts importants de funcionament de l’equip i se substitueixen fungibles (oli i filtres).

Manteniment correctiu

És l’actuació que es realitza davant d’una avaria o defecte important que afecta el correcte funcionament del grup electrogen. Ha de realitzar per personal qualificat.

Manteniment dels equips d’emergència

Atès que la funció d’aquest tipus de grups electrògens és entrar en funcionament exclusivament quan es produeix una fallada en la xarxa elèctrica, és important canviar un cop l’any, com a mínim:

l’oli
El filtre de l’oli
El filtre del gasoil
El prefiltre del gasoil, si el porta.
Manteniment del motor

Igual que en els vehicles, els motors dels grups electrògens consten de càmeres de combustió, pistons i diferents sistemes auxiliars: el sistema de refrigeració (radiadors i ventiladors), el de filtrat (l’aire, oli i combustible) i l’elèctric (responsable de l’encesa i apagada dels equips).

Respecte al sistema de filtrat, tant els filtres de l’aire, oli i combustible com aquest últim en si mateix, s’han de substituir després determinades hores d’ús. Habitualment, sol ser necessari un cop l’any, però aquest termini varia en funció del fabricant i d’altres factors. Per exemple, en el cas dels filtres de l’aire, la freqüència depèn de la concentració de partícules de pols suspeses en l’ambient al que estigui exposat el grup electrogen. Així mateix, durant el treball de manteniment del filtre del combustible és imprescindible que el motor estigui fred per evitar qualsevol risc d’incendi.

Pel que fa al sistema elèctric, cal comprovar la càrrega de la bateria amb certa freqüència, així com realitzar la posada a punt del nivell del electròlit, agregant aigua destil·lada per compensar l’evaporació que sempre es produeix. Per verificar la densitat de la solució àcida, els tècnics es serveixen d’un densímetre.

Manteniment d’altres components més de tots els esmentats anteriorment, en tot grup electrogen hi ha una sèrie de components que també requereixen manteniment preventiu:

Fuites de gas: revisió del silenciós i del flux de la fuita.
Parts mòbils: revisió models ventiladors, les corretges i els seus respectius tensors. Els alternadors tenen rodaments que no solen requerir manteniment, però sí han de ser reemplaçats després d’unes 25. 000 hores d’ús.
Bobinats: en ocasions és aconsellable mesurar la resistència òhmica de la carrosseria que protegeix l’equip per esbrinar si hi ha un adequat aïllament a terra.
Panell de control: revisió dels fusibles i neteja dels contactes en cas necessari.

Posem a disposició dels nostres clients el nostre equip tècnic-comercial, que l’assessorarà sobre la millor opció de manteniment per al seu grup electrogen.